numblees®

Algemene voorwaarden

numblees® is een kantoor dat zich richt op het verwerken van administraties (boekhouding salarissen), het verzorgen van bepaalde belastingaangiftes en het samenstellen van jaarrekeningen.

Hoofdstuk 1. Algemeen

1.1. Onder numblees® B.V. wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘numblees® B.V.’ (hierna verder: numblees®). Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: de rechtspersoon of de natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf, voor wie numblees® een opdracht uitvoert. Onder ‘derde’ wordt verstaan: ieder ander dan numblees® en Opdrachtgever.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan numblees® of aan personen die voor numblees® werkzaam zijn, wordt gegeven en op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of verband daarmee houdende alsmede op elk gebruik dat Opdrachtgever maakt van een dienst van numblees®.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website(s) van numblees®.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de dienst die voortvloeit uit of in verband staat met rechtsbetrekkingen als bedoeld in de artikelen 1.2 en 1.3.

1.5. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht door numblees® wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

numblees® Alle rechten voorbehouden.
Ontworpen met
door MM